Gebruiksvoorwaarden Exclusieve Woonzorg

1 Definities en toepassing

1.1

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account:
Het door Registratie aangemaakte profiel van Gebruiker op de Website welke toegang geeft tot (de besloten delen van) Exclusieve Woonzorg website.
Content:

Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie.

Exclusieve Woonzorg:

Exclusieve Woonzorg is een handelsnaam gevoerd door Focus FRA gevestigd te Amsterdam, 1109 AS aan de Lentestraat 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65288866.
Gebruiker(s):

Iedere (rechts)persoon die (i) de Website bezoekt, en/of (ii) door middel van Registratie een Account aanmaakt en/of (iii) gebruik maakt van het Matching Platform.

Gebruiksvoorwaarden:

De voorwaarden voor gebruik van de Website en Matching Platform door Gebruikers.

Partijen:

Exclusieve Woonzorg en Gebruiker.

Matching Platform:

Het door Exclusieve Woonzorg geëxploiteerde online Matching Platform dat deel uitmaakt van de Website en bestaat uit besloten en open delen, waar aanbieders en vragers van woonzorglocaties bij elkaar worden gebracht.

Registratie:

De verplichte handeling op de Website waarbij Gebruiker de gegevens zoals vermeld op de Website moet verstrekken aan Exclusieve Woonzorg alsmede heeft geaccepteerd de aan het gebruik van het Website verbonden voorwaarden alvorens toegang te verkrijgen tot [het besloten deel van] de Website.

Website:

De website www.exclusievewoonzorg.nl van Exclusieve Woonzorg die de landingpage vormt voor de diensten van Exclusieve Woonzorg en via welke pagina kan worden ingelogd op het Matching Platform.

1.2

Exclusieve Woonzorg biedt het Matching Platform aan via de Website. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, het Matching Platform, en op alle overige door Exclusieve Woonzorg aan Gebruiker te leveren producten, software en/of diensten.
1.3

Door (i) de toegang tot, (ii) het gebruik van en/of (iii) Registratie op de Website en/of het Matching Platform aanvaardt Gebruiker expliciet deze Gebruiksvoorwaarden.
1.4

Het is van belang dat Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig doorneemt. Exclusieve Woonzorg raadt Gebruiker aan om ten behoeve van de eigen administratie deze Gebruiksvoorwaarden te printen, op te slaan of op andere wijze te bewaren.

2 Gebruiksrecht

2.1

Na Registratie en op basis van de voorwaarden zoals nader vastgelegd in deze Gebruiksvoorwaarden verleent Exclusieve Woonzorg Gebruiker toegang tot het Matching Platform en is Gebruiker gerechtigd om op het afgeschermde gedeelte van het van het Matching Platform als aanbieder of vrager op te treden (“het Gebruiksrecht”).

2.2

Het Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

2.3

Exclusieve Woonzorg is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van de Website en/of het Matching Platform te wijzigen.

2.4

Gebruiker is er mee bekend dat toegang tot de Website en het Matching Platform afhankelijk is van beschikbaarheid van een verbinding met het internet. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor (het in stand houden van) een dergelijke verbinding.

3 Account

3.1

Voor het raadplegen van het Matching Platform, voor het gebruik maken van de diensten van Exclusieve Woonzorg als Gebruiker, en voor verkrijging van het Gebruiksrecht, dient een Account bij Exclusieve Woonzorg te worden aangemaakt.

3.2

Bij het aanmaken van een Account is Gebruiker verplicht volledige en juiste gegevens in te vullen en geen misleidende informatie te verstrekken.

3.3

Een Account kan door iedereen worden aangemaakt die ouder is dan 18 jaar. Personen onder de 18 jaar kunnen slechts een Account aanmaken die geactiveerd wordt door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

3.4

Gebruiker zal het wachtwoord voor zijn Account op een veilige plaats bewaren en geheim houden, en zorgvuldig met zijn wachtwoord en overige accountgegevens omgaan. Gebruiker zal maatregelen treffen om te voorkomen dat derden zonder uitdrukkelijke opdracht van Gebruiker het Matching Platform kunnen benaderen met gebruik van het Account van Gebruiker. Als Gebruiker erachter komt dat iemand anders gebruik maakt van zijn Account of dat de beveiliging is gekraakt, dient Gebruiker Exclusieve Woonzorg hiervan onverwijld op de hoogte te stellen per e-mail aan [mailadres].

3.5

Gebruiker is zelf verantwoordelijk (zowel tegenover Exclusieve Woonzorg als tegenover anderen) voor alle activiteiten die worden verricht via zijn Account.

4 Algemene regels voor gebruik van de Website en het Matching Platform

4.1

Het is niet toegestaan om technische beveiligingsmaatregelen van of op de Website en/of het Matching Platform (trachten) te omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen. Technische beveiligingsmaatregelen kunnen onder andere het gebruik of het kopiëren van Content en/of andere elementen op de Website en/of het Matching Platform belemmeren of beperken. Ook het ongeautoriseerd gebruik van accountgegevens en wachtwoorden is niet toegestaan.

4.2

Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van de gebruikers  van de Website en/of het Matching Platform (zoals bijvoorbeeld accountgegevens en gebruikersnamen) te verzamelen of anderszins te verwerken, tenzij dit in het kader van rechtstreeks contact dan wel anderszins met toestemming van de betrokkene(n) geschiedt.

4.3

Exclusieve Woonzorg verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website en het Matching Platform, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal

5 Verplichtingen Gebruiker

5.1

Gebruiker is verplicht om, alvorens tot deelname aan het Matching Platform over te gaan, zich goed op de hoogte te stellen van de hieraan verbonden voorwaarden.

5.2

Gebruiker is zich ervan bewust dat de Exclusieve Woonzorg geen kennis van en verantwoordelijkheid voor de inhoud van het aanbod of de vraag draagt.

5.3

Gebruiker is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van Exclusieve Woonzorg schaden of kunnen schaden.

5.6

Exclusieve Woonzorg is gerechtigd om Gebruiker geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het Matching Platform indien er naar het oordeel van Exclusieve Woonzorg sprake is van handelingen, die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden dan wel schadelijk zijn voor Exclusieve Woonzorg.

6 Verplichtingen Exclusieve Woonzorg

6.1

De verplichtingen van Exclusieve Woonzorg zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.

6.2

Exclusieve Woonzorg houdt het Matching Platform en de Website zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. Exclusieve Woonzorg heeft het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de Website, het Matching Platform of enig deel daarvan, om welke reden dan ook en op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.

7 Duur en beëindiging

7.1

Door Registratie en na acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt het Account van Gebruiker aangemaakt voor onbepaalde tijd. Het gebruik van het Account door Gebruiker eindigt door schriftelijke, dan wel elektronisch verzonden opzegging door één van Partijen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand.

7.2

Het gebruik van het Account door Gebruiker kan zonder opzeggingstermijn worden beëindigd:

 1. door ieder van Partijen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of in geval van ontbinding van de andere partij of beëindiging van haar activiteiten;
 2. door ieder van Partijen indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen ingevolge de Gebruiksvoorwaarden en deze tekortkoming na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet is opgeheven;
 3. door Exclusieve Woonzorg in geval van schending door Gebruiker van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3

Beëindiging op grond dit artikel 7 laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

7.4

Exclusieve Woonzorg is wegens beëindiging van het Gebruiksrecht nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.

8 Vrijwaring en aansprakelijkheid

8.1

Gebruiker vrijwaart Exclusieve Woonzorg in alle gevallen voor aanspraken van aanbieders, vragers en derden, welke het gevolg zijn van het gebruik van het Matching Platform en via het Matching Platform met andere Gebruikers uitgewisselde berichten en aangegane transacties.

8.2

Hoewel door Exclusieve Woonzorg de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de werking van het Matching Platform, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden niet worden ingestaan. Exclusieve Woonzorg  is voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk.

8.3

Exclusieve Woonzorg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van (i) het Matching Platform of enig onderdeel daarvan, (ii) de Website of enig onderdeel daarvan of (iii) gebreken in de communicatie daarmee.

8.4

Exclusieve Woonzorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of verwijderen van Content die door Gebruiker is geplaatst op de Website of het Matching Platform.

8.5

Exclusieve Woonzorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de Website of het Matching Platform.

8.6

De totale aansprakelijkheid van Exclusieve Woonzorg wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade.

8.7

Aansprakelijkheid van Exclusieve Woonzorg voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande leden van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.8

De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Exclusieve Woonzorg.

8.9

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Exclusieve Woonzorg meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Exclusieve Woonzorg vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op schadevergoeding indien de schade:

 1. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens Exclusieve Woonzorg aan Gebruiker verstrekte voorschriften;
 2. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens;
 3. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of
 4. anderszins veroorzaakt is door niet aan Exclusieve Woonzorg toe te rekenen oorzaken.

9 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

9.1

Exclusieve Woonzorg hanteert een privacybeleid zoals gepubliceerd op de Website (“het Privacybeleid”). Het Privacybeleid maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden.

10 Inhoud en Intellectuele eigendomsrechten op de Content

10.1

Geplaatste Content mag in geen geval inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatig tegenover derden en/of strafbaar zijn. Exclusieve Woonzorg heeft evenwel geen invloed op de inhoud van de Content en/of de daarin gegeven meningen en opvattingen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de geplaatste Content. Bovendien controleert Exclusieve Woonzorg Content niet voorafgaand aan plaatsing. Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen Gebruiker verantwoordelijk is voor de door of namens hem geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

10.2

Indien door Gebruiker op het Matching Platform geplaatste Content volgens een derde onrechtmatig is, kan deze derde gebruikmaken van de klachtenprocedure, waarna de Content door Exclusieve Woonzorg kan worden verwijderd dan wel ontoegankelijk kan worden gemaakt. Ook kunnen in een dergelijk geval de (contact) gegevens van Gebruiker worden verstrekt aan de klagende partij. Zie voor meer informatie de klachtenprocedure.

10.3

Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten

van intellectuele of industriële eigendom van Exclusieve Woonzorg te verwijderen of te wijzigen.

11 Cookies

11.1

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op de computer, tablet of mobiele telefoon (en andere apparaten die toegang tot het internet verschaffen) van Gebruiker wanneer Gebruiker

de Website en/of het Matching Platform bezoekt. Dit is om Gebruiker te voorzien in de best mogelijke gebruikservaring van de Website en/of het Matching Platform.

De cookies op de Website en/of het Matching Platform:

 1. zorgen ervoor dat de Website en/of het Matching Platform functioneert,
 2. zorgen ervoor dat Gebruiker niet bij ieder bezoek opnieuw dient in te loggen,
 3. onthoudt de eigen instellingen van Gebruiker tijdens en tussen de bezoeken,
 4. verbetert de snelheid en veiligheid van de Website en/of het Matching Platform,

Exclusieve Woonzorg gebruikt geen cookies om:

 1. gevoelige informatie te vergaren van Gebruiker, en
 2. [informatie van Gebruiker door te geven aan reclamenetwerken.]

11.2

Exclusieve Woonzorg gebruikt [Google Analytics] om bezoekersstatistieken in kaart te brengen. Hiertoe worden cookies op het betreffende apparaat geplaatst waarmee Gebruiker de Website en/of het Matching Platform bezoekt. Door het van toepassing worden (en het accepteren door Gebruiker) van deze Gebruiksvoorwaarden geeft Gebruiker onherroepelijk toestemming aan Exclusieve Woonzorg voor het gebruik en plaatsen van cookies.

12 Algemene bepalingen

12.1

Het is Exclusieve Woonzorg toegestaan om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Exclusieve Woonzorg maakt in dat geval een nieuwe versie van deze Gebruiksvoorwaarden beschikbaar op de Website.

12.2

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

12.3

Exclusieve Woonzorg is gerechtigd haar rechtsverhouding tot Gebruiker over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde.

12.4

Aan de inhoud van de Website wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar Exclusieve Woonzorg kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de Website en/of de diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

12.5

Op de rechtsverhouding van Gebruiker met Exclusieve Woonzorg en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Gebruiksvoorwaarden.

12.6

Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar [emailadres]